ประกาศ

อ่านทั้งหมด

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ ที่นี่

อ่านต่อ

วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2564 (PPS Open House 2021)

ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปเข้าร่วมกิจกรรม
"วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2564"

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงปฏิทินปีการศึกษา 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนมีความจำเป็นต้องขยายการเรียนการสอน

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียนและกัลยาณมิตร

ปฏิทินตื่นรู้

กิจกรรม

ประมวลภาพและเรื่องราวของชาวปัญญาประทีป